back
Short description Left arm of a foetus presents a neonatal heart. Demonstrates: The aorta and other larger blood vessels.
Description Ruysch A vial with in liquor the arm of a human foetus, looking as if it were still alive, holding in its hand the heart of a newborn child, of which the arteria are beautifully injected.
Keywords arm with hart of a new born child
Opening UBMGWOG637180007
Number MAE Kunstkamera 4070-341
Number specimen 12.1.14
Wet/Dry wet
Condition good
Provenance Collection Frederik Ruysch, Amsterdam; Museum Imperiale Petropolitanum, Saint Petersburg; Peter the Great's Museum of Anthropology and Ethnography (Kunstkamera) Russian Academy of Sciences, Saint Petersburg
Literature Curae renovatae seu Thesaurus anatomicus, post curas postiores, novus . Amsterdam 1728; Nr. 14. Phiala in liquore conservans brachium foetus humani vitae speciem repraesentans, in cujus manu continetur cor infantis, cujus arteriae optimè sunt repletae. Museum Imperiale Petropolitanum Petersburg 1741; No. 67: ‘Brachium infantis, manu tenens corculum foetus elegantissime repletum, M. 417. Alle de ontleed- genees- en heelkundige werken. Vertaald door Ysbrand Gysbert Arlebout. Amsterdam 1744; No. 14. Een glas met vocht den arm van een menschelyke vrucht, dewelke nog schynt te leven, in wiens hant vastgehouden wort, het hart van een kindt, waarvan de slagaderen zeer fraay opgevult zyn.
Short description Right hand side of a head of a young child that is cut mid saggital. Demonstrates: The oral cavity, the tongue and palatal area and the brain-pan The pia mater, and the supplying vessels to the brains. The better part of the specimen is with a pink complexion. Old number with red paint on the vial, possible 53.
Description Ruysch Half a head of a foetus, cut through vertical (sagittal). Inside can be seen: 1. the true condition of the tongue, the back part and the front as well, as seen from aside. 2. the opening of the canal leading from the palate to the ear, this opening has a fleece the fibers or threads thereof depict a flood or little river, in the middel of which a stop is positioned and the stream is forced to bend to two sides.3. on the cover of the nasal septum are visable the numerous arteries on the part that is not cut away. 4. the porous bones of the nose have a lid through which pass thousands of small arteries. 5.one of the incisors of the lower jaw, cut in lenght, show how its outer part is whitish, the middle part is grey and the third part is coloured a lighter grey. 6. at this age the nasal septum is still cartilage and is joined with coxcomb or caruncle. 7. when the sky is clear one can see small round corpses, called glands 8. also the remains of the skythe-like protrusion, where it is fastened to the coxcomb, and to the inside of the os frontale 9. the glands of the palatum one can see even without the use of a magnifying glass 10. sweathholes in the skin are clearly also visible.
Keywords head of a child in half
Opening UBMO629052012
Number MAE Kunstkamera 4070-261
Number specimen 01.1.04
Wet/Dry wet
Condition good
Provenance Collection Frederik Ruysch, Amsterdam; Museum Imperiale Petropolitanum, Saint Petersburg; Peter the Great's Museum of Anthropology and Ethnography (Kunstkamera) Russian Academy of Sciences, Saint Petersburg
Literature Thesaurus anatomicus primus:.Het eerste anatomisch cabinet van Frederic Ruysch . Amsterdam 1701; Eerste Plank. No. IV. Een half Hooftje van een jongh geboore Kintje, na de lengte in twee deelen verdeelt, waar in gezien kunnen werden Ten eersten. De ware inwendige gesteltheyt des Tonghs, soo wel van des selfs achterste deel, of grond, als van het voorste en uyterste, en dat soo, als men die van ter syde ziet. 2. De openinge of het mondeke des Canaals, die van ‘t verhemelte na het oor gaat, kan men hier bequaamlijk zien, en werd dese openinge bekleet met een vlies, wiens fibertjens of draykens in haren loop seer aardigh verbeelden de vloet van ‘t water in een naauw riviertjen of geute, in wiens midden enigh beletsel geleght zynde, ‘t water gedwongen word zydelyk af te stroomen. 3. Dat het bekleetsel van het tusschen-scheytsel van de Neus, met zeer veel, ja een ontelbaar getal van slag-aderkens verzien is, blykt uyt dit stuksken, ‘t welk na de verdeelinge noch is gebleven. 4. De sponcieuse beenderen van de Neus, zyn van een deksel bekleet, waar door ook duyzende van kleene Slaghaderkens passeeren. 5. Een van de Sny-tanden van de onderste Kaak, na de lenghte geklooft zynde, bevint men uyt drie verscheyde selfstandigheden te bestaan; waar van de buytenste witachtigh is, de middelste graauw, en de derde weder wat lichter graauw van couleur. 6. Dat de Hanekam, in die tijt, geheel en al kraakbeenigh is, als mede het tusschen-scheytsel van de Neus, blijkt hier klaar; ook datse onderlingh met vermenginge van substantie vereenight zijn. 7. Als het seer helder weer is, soo kanmen door de vliesen die de sponcieuse beenderen bekleeden, veele kleene ronde lighaamtjens zien, dewelke kliertkens genaamt worden. 8. Ook de overblyfselen van het seyssen-wijse uytsteek, daar het sich vast maakt aan de Hanekam, en aan de inwendige tafel van ‘t voorhoofts been. 9. De alsoo genoemde Klieren van ‘t Verhemelte komen ons ook wel in ‘t gezighte, al schoon men geen vergroot-glasen en gebruykt. 10. Men kan de sweetgaten van ‘t vel hier ook seer klaar zien.
Short description Tongue of a boy with little nipples
Description Ruysch The tongue of a boy, with the larynx, in its natural colour. All over the tongue, there are innumrable little nipples of different appearence and size. Read more in my explanation to Tabula 4, Fig. 6. Explanation: The sixth figure shows the tongue of a child with the epiglottis; on the surface of the tongue are innumerable nipples, that are the instrument of taste. A.The tongue B. The nipples, looking like little [fungi] mushrooms. Some of theme resemble a bow. These I had depicted, through a lookinglass, some what bigger than in reality. And next to this tongue there are nipples that seem sharp. These sharp nipples I had drawn, while I had seen them on other tongues often as sharp. C. A row of large nipples that are flat and round, with little holes or mouths in the middle, surrounded by a circle. D. The larynx is covered with several glands. E. Large nipples under the tongue, under the larynx.
Keywords Tongue of a boy
Opening UBMO629052023
Number MAE Kunstkamera 4070-272
Number specimen 01.2.14
Wet/Dry wet
Condition good
Provenance Collection Frederik Ruysch, Amsterdam; Museum Imperiale Petropolitanum, Saint Petersburg; Peter the Great's Museum of Anthropology and Ethnography (Kunstkamera) Russian Academy of Sciences, Saint Petersburg
Literature Thesaurus anatomicus primus: Het eerste anatomisch cabinet van Frederic Ruysch. Amsterdam 1701; Tweede Plank., No. XIV. De Tongh van een Jonghen, met een klepje van het Strotten-hooft, begaaft met hare natuurlijke couleur, door deselve Tongh siet men ontelbare Tepeltjens verspreyt, van verscheyde gedaante en groote. Ziet verders de uytlegginge over de 4 Tafel, fig. 6. Frederik Ruysch, Thesaurus anatomicus primus. Het eerste anatomisch kabinet. Amsterdam 1701. Tab. 4, Fig. 6. De Sesde Figuur wijst ons aan de Tongh van een Kind met het strotsklapje; in deses Tonghs oppervlakte zitten ontelbaare Tepeltjens, die het naaste werktuygh van de smaak zijn. A. De Tong. B. De Tepeltjens, van gedaante kleene padde-stoelkens gelijkende, onder deze zijnder ontelbaare, dewelke ons booghs-wijse voorkomen: Dese heb ik door een vergroot glas gesien zijnde, grooter laten tekenen als ‘t leven, en dat bezijde dese Tongh, onder die geene, dewelke hier puntigh gezien werden: Dese puntighe heb ik hier ook laten verbeelden, nadien my deselve seer dikwils puntigh voorgekomen zijn in andere Tonghen. C. Een rije van groote Tepeltjens, dewelke plat en rond zijn, in ‘t midden versien van kleene gaatjens of mondekens, rondom deselve loopt ook een kringh. D. Het strotte-hooft met verscheyde kliertjens beset. E. Groote Tepeltjens aan de grond des Tonghs, onder het strotten-hooft.
Short description Six pieces of ribs, with their external intercostal muscles
Description Ruysch Six pieces of ribs, with their external intercostal muscles from a small child. First. Filling the arteries with a redwaxy stuff, made me discover the arteries (named by me extrernal intercostal arteries). Never before I could find something about them in reading, nor have I seen them represented in any picture. 2. The branches of these arteries, that pass through the periosteum of the ribs, take a course, that is totally different than that of those, that pass on the outside of the external intercostal muscles. See Plate 3, Fig, 3. 3. It is funny to observe, how perfect the branches of the external intercostal arteries follow the course of the the moving threads of the internal intercostal muscles. 4. Look, on several places the branches of the external intercolstal arteries are doubled. Between the doublet appears a vein. The same as you can see in the umbilical cord of the placenta, where a vein has the company of two arteries. 5. If you turn the glass and look at the other side, you will see only small arteries, spread all over the surface of the periosteum, that lies closest to the longue. Their begin nor their finish being easily visible, they seem to lead confuse through the periosteum.
Keywords External intercostal muscles
Opening UBMO629052027
Number MAE Kunstkamera 4070-124
Number specimen 01.3.16
Wet/Dry wet
Condition good
Provenance Collection Frederik Ruysch, Amsterdam; Museum Imperiale Petropolitanum, Saint Petersburg; Peter the Great's Museum of Anthropology and Ethnography (Kunstkamera) Russian Academy of Sciences, Saint Petersburg
Literature Thesaurus anatomicus primus :.Het eerste anatomisch cabinet van Frederic Ruysch. Amsterdam 1701; Derde Plank. No. XVI. Ses stukken van ribbens, met hare tusschenribbighe spieren en dat uyt een kleen Kint. Aanmerkt ten eersten. Het vervullen van hare slaghaderen met een rootwassighe stoffe, is oorsake, dat ik die slaghaderen, (van my uytwendighe tusschenribbighe slaghaderen geheten) uytgevonden heb, waar van ik noyt iets beschreven heb gevonden; ook en heeft men ons die tot nogh toe door geen figuren afgebeelt. 2. De spruyten of takken deser slaghaderen, door het beene-vlies der ribbens loopende, hebben eenen cours, gansch verscheyde van die gene, dewelke van buyten door de tusschenribbige spieren loopen. Ziet de 3. Plaat, Fig. 3. 3. ‘t Is vermaaklijk om te zien, hoe perfect dat de takjens van de uytwendige tussenribbige slaghaders, de cours van de bewegende draatjens der uytwendige tusschenribbige spiertjens komen te volgen. 4. De takjens van de geseyde uytwendige tusschenribbige slaghaderen, ziet men op verscheyde plaatsen verdubbelt te zijn, tussen welke verdubbelinghe eene ader komt te loopen, gelijk men altoos bespeurt in de Navel-strengh van de Nageboorte, alwaar mede eene ader van twee slaghaderen vergeselschapt word. 5. Als men ‘t glas omsettende, de contrarie zyde besiet, soo komen ons alleen die slaghadertjens in ‘t gesighte, dewelke verspreyt sijn door die oppervlakte van ‘t borstvlies, dewelke ‘t naast aan de Longhe is: Dese haar begin, nogh ook haar eynde, sijn niet wel te sien, soo datse confus door ‘t geseyde vlies schynen te loopen.
Short description Head of a boy. Without the calvarium. Dura mater taken out. Nose against the glass. Eyes closed. Dark brows and whimpers. The face and lips have a pink complexion due to blood vessels injected with red material. Demonstrates the brains and arachnoidea.
Description Ruysch Vial with liquor with the head of a child, with the upperside of the scull removed, to show part of the brain.Notice first how this part of the brain is still covered with the pia mater, with its many injected arteries; and many white corpusses, that I consider to be just fat, whereas others have thought them to be glands. Secondly how above the brain the cerebral cortex shows its white colour, while the bloodvessels are not injected. Thirdly underneath, where the skin is cut all around, the fat shows, its colour and composure just like in the pia mater mentioned above.
Keywords head of a boy
Opening UBMO629052175
Number MAE Kunstkamera 4070-173
Number specimen 05.1.01
Wet/Dry wet
Condition good
Provenance Collection Frederik Ruysch, Amsterdam; Museum Imperiale Petropolitanum, Saint Petersburg; Peter the Great's Museum of Anthropology and Ethnography (Kunstkamera) Russian Academy of Sciences, Saint Petersburg
Literature Thesaurus anatomicus quintus. Het vyfde anatomisch cabinet (...) . Amsterdam 1705; Nr.I: Op de Eerste Plank: ‘Een Vles met voght, waar in te zien is, ’t Hoofd van een Kind, waar van het bovenste des Pans afgenomen is, om also een gedeelte van de herssene te konnen zien. Aanmerkt ten eersten. Dat het geseyde deel der herssene nog bedekt is met het dunne herssenvlies, waar door heen seer veele opgevulde slagh-aderkens passeeren; ook ziet men in ‘t selve vlies ontelbaar veel ronde witte lighaamtjes, die ik oordeel niet anders te zyn als vet, hoewel andere dezelve voor klierkens hebben gehouden. Ten tweeden, Boven het geseyde stuk van de Herssene, doet zigh wederzyts op de Aderwyse vleghtigh, en is deselve wit van couleur, om dat de bloedvaten niet opgevult zyn. Ten derden, Zoo ziet men, even onder het in ‘t ront afgesnede vel, het vet, in deselve couleur en gedaante, gelyk in ‘t boven gemelde dunne Herssen-vlies.
Short description Right hand holding a injected dura mater.The little hand has its nails painted.
Description Ruysch Arm of a young child, looking as if it were still alive, holding in its hand a dura mater of a human, through which many injected arteries are crossing: Notice how thick, though, hard and tendon like the fleece is.
Keywords hand holding dura mater
Opening UBMO629052177
Number MAE Kunstkamera 4070-182
Number specimen 05.1.6
Wet/Dry wet
Condition good
Provenance Collection Frederik Ruysch, Amsterdam; Museum Imperiale Petropolitanum, Saint Petersburg; Peter the Great's Museum of Anthropology and Ethnography (Kunstkamera) Russian Academy of Sciences, Saint Petersburg
Literature Thesaurus anatomicus quintus (...).Het vyfde anatomisch cabinet (...) . Amsterdam 1705; Nr VI: Een armtje van een jong Kindje, mede levendigh van couleur, in wiens handje gevonden werd het harde of dikke Herssen-vlies van een mensch, waardoor men de opgevulde Slagaderen menighvuldigh ziet loopen: ook staat hier aan te merken, de ongemeene dikte, tayheyd, hardigheyd en peesagtigheyd van ’t geseyde vlies. Musei Imperialis Petropolitani vol 1, pars 1, qua continentur res naturales. Sint-Petersburg 1742. p. 40 Scrinium IV et V. 5. Brachium infantis viventis speciem referens et manu tenens duram matrem hominis, per quam plurimae arteriae, ceracea materia repletae sunt disseminatae. Quam dura crassa, tenax et veluti tendinosa sit dicta membrana, hic videre est, V. 6.
Short description Vertebra cut through. Demonstrates intervertebral discs (discus intervertebralis) and red contents of the vertebra where your blood is fabricated (bonemarrow), os sacrum, and human testicle.
Description Ruysch Small vial with liquid, showing part of the sacrum in longitudinal section; with on the top side a longitudinal section of the last lumbar vertebra: and at the lower side, a longitudinal section of the tailbone (coccyx). This object is cut to show the difference between the pieces in between the vertebrae of the spine, and those in between the sacrum. Between the pieces in between of the vertebrae is found a small opening, with a fluid there in, like in other junctures of the body: This opening is visible in between the body of the last vertebra of the joints and between that of the fist vertebra of the sacrum. But in between the body of the first and the second vertebra of the sacrum one sees hardly any opening, and between the rest no opening at all, and such is not necessary, because the vertebra of the sacrum are fused by cartilage to each other, totally unmovable: But in the spine there is evidently movement, so there was the opening and the moisture usefull like in other junctures. On the bottom of this vial there is a partly unwounded testicle of a man. See Cab. V, Tab. III. Fig. 2.
Keywords foetal sacrum (os sacrum) together with a testicle of a grown up.
Opening UBMO629052191
Number MAE Kunstkamera 4070-846
Number specimen 05.4.69
Wet/Dry wet
Condition good
Provenance Collection Frederik Ruysch, Amsterdam; Museum Imperiale Petropolitanum, Saint Petersburg; Peter the Great's Museum of Anthropology and Ethnography (Kunstkamera) Russian Academy of Sciences, Saint Petersburg
Literature Thesaurus anatomicus quintus. Het vyfde anatomisch cabinet (...) . Amsterdam 1705; Nr. LXIX: ‘Een vlesje met voght, waar in te zien is een na de lenghte doorgesnede stuk van ’t Groote of Heyligh-been; aan desselfs bovenste is ook nogh aan vast gebleven een doorgesnede stuk van de laaste Wervel-beendere van de Lendene: als mede aan ’t onderste het gehele, na de lenghte doorgesnede, Staart-beentje. Aanmerkt, Dat dit voorwerp zoodanigh na de lenghte doorgesneden is, op dat men het onderscheyd zoude konnen zien, die daar is tusschen de tusschen-scheydzels der lighaamen der Wervel-beendere van de ruggegraat, en die van ’t Groote of alzoo genoemde Heyligh-been. Tusschen de tusschen-scheydzels der Wervel-beenderen van de Rugge-graat werd een kleene holligheid gevonden, en daar in een voght, gelyk als in de andere junctuuren des lighaams: Dese holligheyd is hier nogh te zien tusschen het lighaam van de laaste Wervel-been van de lendenen, en tusschen dat van het eerste Wervel-been van ’t Heylighbeen. In tegendeel zoo ziet men tusschen het lighaam van de eerste en tweede Wervel-beenderen van ’t Heyligh-been naulykx eenighe holte, en tusschen de rest gantsch geene, en zulkx is ook niet nodigh, nadien de Wervel-beenderen van ’t Heylig-been onderlingh door Kraak-been aan den andere geheght zynde, gants onbeweeghelyk zyn: In tegendeel, dewyl datter evidente beweeginghe in de Rugge-graat is, zoo wasser die holte en vogtigheyd immers zoo dienstigh, als in de andere junctuuren. Op de grond van dese vles is ook te zien, een ten deele ontdaane Testicul van een Manspersoon. Siet’t V. Cab. Taf. III. Fig. 2.
Short description Neonatus with two heads and a third hand; a Siamese twin. This is a unusual heavy specimen.
Description Ruysch This tombe contains a twoheaded human foetus, with three arms and two legs, this I bought already many years ago, balsamed by others, and hardened; thus, that such balsaming, having no similarities with mine, neither retained its natural condition nor its colour.
Keywords Siamese twin
Opening UBMO629052277
Number MAE Kunstkamera 4070-913
Number specimen 07.01.01
Wet/Dry dry
Condition good
Provenance Collection Frederik Ruysch, Amsterdam; Museum Imperiale Petropolitanum, Saint Petersburg; Peter the Great's Museum of Anthropology and Ethnography (Kunstkamera) Russian Academy of Sciences, Saint Petersburg
Literature Thesaurus anatomicus septimus. Het sevende anatomisch cabinet (...) . Amsterdam 1707; No. 1. [...] Dictus Tumulus in sese continet foetum humanum bicipitem, tribus brachiis, duobusque pedibus praeditum, quem, à plurimis annis, ab aliis balsamo conditum, & induratum, emi; talis autem balsamatio, cum mea neutiquam convenit, quoniam neque constitutionem naturalem, neque colorem retinuit.[...] No. 1. [...] Dese geseyde Tombe onthoud in sigh een tweehoofdigh en voldrage Kind, voorsien met drie Armen en twee Beenen, 't selve heb ik al over veele Jaaren gekogt, zynde door andere gebalsemt en hard gemaakt, zo dat zodanigh een balsemeeringe met de myne geenzints over eenkomende nogh natuurlyke couleur, nogh gesteltheyt behouden heeft. [...]
Short description Foot of a child treading on parts of the skull
Description Ruysch Leg of a child, of a natural colour, under its feet is found a piece of the skullcap deformed by caries of a whore of great renown, her name is Anna van Hoorn, once known to all who loved whoredom, some of them still alive, as I was told. Why part of the skull were placed under the feet, one can easily guess, while this prostitute would not have this elend ailmant, had not she practised her hateful trade: in such water one catches such fishes; this is all kept in clear liquor. I also kept the bones of one of her feet, it floats on water like a feather.
Keywords foot and skull parts
Opening UBMO629052281
Number MAE Kunstkamera 4070-44
Number specimen 07.1.14
Wet/Dry wet
Condition good
Provenance Collection Frederik Ruysch, Amsterdam; Museum Imperiale Petropolitanum, Saint Petersburg; Peter the Great's Museum of Anthropology and Ethnography (Kunstkamera) Russian Academy of Sciences, Saint Petersburg
Literature Thesaurus anatomicus septimus. Het sevende anatomisch cabinet (...) . Amsterdam 1707; Nr. XIV. Het Been van een Kind, natuurlyk van couleur, onder desselfs Voetje vind men een stukje van ‘t gecarieert Bekkeneel van een seer vermaarde Hoer, genaamt Anna van Hoorne, eertyds seer wel bekend by alle die gene, dewelke het hoerewerk zeer toegedaan waren, onder dewelke datter nu nogh in ‘t leven zyn, zoo men my onderright heeft. Waarom nu een stuk van ‘t Bekkeneel onder ‘t Voetje is geplaast, zulks kan men ligtelyk bevroeden, nadien dese Ligtekooy dese ellendighe quale niet is overgekomen, zonder haar verfoeijelyk bedryf: want in zodanigh water, vanght men zulke visschen; dit word alles in een heldere voght bewaart. Ook heb ik het gebeente van een haarer voeten bewaart, 't welke op 't water als een veder dryft.
Short description Two slices of a penis
Description Ruysch A flask with liquid, containing the front part of a penis. Pay attention to for decencies sake the glans of the penis is cut behind the head. Thus is part of the crown taken away. In this part of the penishead, looking from behind, towards the head lead two large spongy bodies. Ther is also a smaler spongy body that surrounds the pissway. If you however look rom the front you can see how the fourth spongy body is nothing else than a prolongation of the littel spongy body thar surrounds the pissway. You can read in my anatomy and surgery observations what i wrote and what I had depicted. The very clever anatomist Morgagnius thought them to be glands and had them depicted so. Above the small sinuw-spongy body, appear two cut bloodvessels. As this is all filled with a red waxlike material, is does look quite nice.
Keywords penis
Opening UBMO629053059
Number MAE Kunstkamera 4070-593
Number specimen 10.3.098
Wet/Dry wet
Condition good
Provenance Collection Frederik Ruysch, Amsterdam; Museum Imperiale Petropolitanum, Saint Petersburg; Peter the Great's Museum of Anthropology and Ethnography (Kunstkamera) Russian Academy of Sciences, Saint Petersburg
Literature Thesaurus magnus & regius qui est decimus thesaurum anatomicorum. Het groote en koninglyke kabinet zynde het tiende der anatomische kabinetten. Amsterdam 1715; * XCVIII. Phiala in liquore conservans, Penis virilis portionem anteriorem... . Alle de werken:X. ANATOMISCH CABINET No. XCVIII. Een vles met vocht, bewarende het voorste gedeelte der roede. Merk aan, Gelykerwys eerbaarheyts halven de krone der roede achter het roedenhooftje is afgesneden, aldus is ook een gedeelte voor de krone weggenomen. In dit gedeelte van ‘t roedenhooftje, zo gy ‘t van achteren beschouwt, komen ‘er naar ‘t hooftje toe de twee zenuwagtige spongieuze grote lighamen, als mede het kleyne, dat den pisweg omringt, te voorschyn: Maar in tegendeel het voorste beschouwende, ziet men het vierde zenuwagtige spongieuse lichaam, ‘t welk niet anders is als een aaneenschakeling van ‘t kleine spongieuse lichaam, dat den pisweg omringt. Zie wat ik over deze zaak in myne ontleet en heelkundige aanmerking geschreven, en heb laten afbeelden. In ‘t opperste gedeelte van dit voorwerp vint men ook de zenuwagtige tepeltjens, die ik in myne Anatomische Cabinetten heb laten afbeelden, en welke de zeer schrandere ontleder Morgagnius voor klieren beschreven en afgebeelt heeft. Boven ‘t kleyne zenuwagtige spongieuse lichaam, komen ‘er twee afgesnede bloetvaten te vore. Nadien dit alles met een rode waschagtige stoffe opgevult is, kan ‘t zeer wel gezien worden.
Short description Ulna with caries. Caries deformed the bone of the ulna in such way that inside a long round pipe (fistula) was formed, probably by pus, Ruysch thinks
Description Ruysch Ulna of a human, deformed by caries, in such a way, that in its hollowness a long bone pipe (fistula) is visable, totally separated of the ulna, caused, I think, by the sharpness of the puss; in the Anatomical Cabinets I have a picture of something like this in a tibia, shinbone, or shankbone. No one doubt this result, who has had a look in my house at a shoulder blade in which a sponge like bony substance, like the the diploe in the skull cap in between tables, and that it occurs more often I know by experience, and what could stop the puss of this sponge like bony substance to eat away by such a bederving, and if it happens, so comes the outer appearance of the bone, totally separated. One has to consider dat this ulna is thus, that no one can take the inside pipe out, and replace it, as can be seen from 1Fig of the 3. Taf. So that herewith any doubts disappear, but if some one is not content, and willing to doubt the truth, he came and look at my home, or he can go to Clopton Havers, who is a man of experience, who sustines, that bones from tables, (lamellae) exist, and this being soo, who would refuse to agree, what is said?
Keywords ulna with caries
Opening UBMO629053072
Number MAE Kunstkamera 4070-848
Number specimen 10.8.176
Wet/Dry dry
Condition good
Provenance Collection Frederik Ruysch, Amsterdam; Museum Imperiale Petropolitanum, Saint Petersburg; Peter the Great's Museum of Anthropology and Ethnography (Kunstkamera) Russian Academy of Sciences, Saint Petersburg
Literature Thesaurus magnus & regius, qui est decimus thesaurum anatomicorum. Zynde het groote en konincklyke cabinet zynde het tiende der anatomische cabinetten (...). Amsterdam 1715; Nr. CLXXVI. De Ellepyp van een mensch, door uyteringh ( Caries ) gants ont-aard, gedeformeert, en wel zoodanig, dat in deszelfs holligheid een ronde en lange beene-pyp ( Fistula ) gezien werd, dewelke gantz en gaar van ‘t buytenste van de Ellepyp gesepareert is geworden, ‘t welk ik geloove veroorzaakt te zyn door de scherpigheyd van de etter: in de Anatom. Cabinetten heb ik eertyds by na het zelve verbeelt in een scheen-been. Niemand zal konnen twyfelen zulks te konnen geschieden, die te mynen huyse gezien heeft een schouder-been waar in zigh opdoet een spongieus-beenige substantie, gelyk het diploe van de Herssen-panne, namentlyk tusschen twee tafels, en dat het meer gevonden werd, weet ik door ondervinding, en wat zouden dan konnen verhinderen, dat de etter dese spongieus-beenige substantie niet zoude konnen weg-eeten door zodanig een bederving, en als het geschied, zoo komt de buytenste gedaante des beens, van de binnenst geheel en al af te scheyden. Men moet ook considereeren dat dit Elleboogs-been zoodanig gesteld is, dat niemand dese gezeyde inwendige pyp kan uythaalen, en wederom inbrengen, gelyk zulks blykt uyt de 1. Fig van de 3e. Taf. Zoo dat hier door alle twyfelmoedighe komt te verdwynen, zoo ‘er eghter ymand nogh niet moght voldaan zyn, en wilde twyfelen aan de waarheyd, die komen het zien te mynen huyse, of hy kan by Clopton Havers gaan, die een Heer van ervarentheyd is, dewelke sustineert, dat de beenders uyt tafels ( lamellae ) bestaan, en dat zoo zynde, wie zoude dan weygeren toe te stemmen, ‘t geen gezegd is?