back
  • full-image
  • description
thumbnail
Short description Ulna with caries. Caries deformed the bone of the ulna in such way that inside a long round pipe (fistula) was formed, probably by pus, Ruysch thinks
Description Ruysch Ulna of a human, deformed by caries, in such a way, that in its hollowness a long bone pipe (fistula) is visable, totally separated of the ulna, caused, I think, by the sharpness of the puss; in the Anatomical Cabinets I have a picture of something like this in a tibia, shinbone, or shankbone. No one doubt this result, who has had a look in my house at a shoulder blade in which a sponge like bony substance, like the the diploe in the skull cap in between tables, and that it occurs more often I know by experience, and what could stop the puss of this sponge like bony substance to eat away by such a bederving, and if it happens, so comes the outer appearance of the bone, totally separated. One has to consider dat this ulna is thus, that no one can take the inside pipe out, and replace it, as can be seen from 1Fig of the 3. Taf. So that herewith any doubts disappear, but if some one is not content, and willing to doubt the truth, he came and look at my home, or he can go to Clopton Havers, who is a man of experience, who sustines, that bones from tables, (lamellae) exist, and this being soo, who would refuse to agree, what is said?
Keywords ulna with caries
Opening UBMO629053072
Number MAE Kunstkamera 4070-848
Number specimen 10.8.176
Wet/Dry dry
Condition good
Provenance Collection Frederik Ruysch, Amsterdam; Museum Imperiale Petropolitanum, Saint Petersburg; Peter the Great's Museum of Anthropology and Ethnography (Kunstkamera) Russian Academy of Sciences, Saint Petersburg
Literature Thesaurus magnus & regius, qui est decimus thesaurum anatomicorum. Zynde het groote en konincklyke cabinet zynde het tiende der anatomische cabinetten (...). Amsterdam 1715; Nr. CLXXVI. De Ellepyp van een mensch, door uyteringh ( Caries ) gants ont-aard, gedeformeert, en wel zoodanig, dat in deszelfs holligheid een ronde en lange beene-pyp ( Fistula ) gezien werd, dewelke gantz en gaar van ‘t buytenste van de Ellepyp gesepareert is geworden, ‘t welk ik geloove veroorzaakt te zyn door de scherpigheyd van de etter: in de Anatom. Cabinetten heb ik eertyds by na het zelve verbeelt in een scheen-been. Niemand zal konnen twyfelen zulks te konnen geschieden, die te mynen huyse gezien heeft een schouder-been waar in zigh opdoet een spongieus-beenige substantie, gelyk het diploe van de Herssen-panne, namentlyk tusschen twee tafels, en dat het meer gevonden werd, weet ik door ondervinding, en wat zouden dan konnen verhinderen, dat de etter dese spongieus-beenige substantie niet zoude konnen weg-eeten door zodanig een bederving, en als het geschied, zoo komt de buytenste gedaante des beens, van de binnenst geheel en al af te scheyden. Men moet ook considereeren dat dit Elleboogs-been zoodanig gesteld is, dat niemand dese gezeyde inwendige pyp kan uythaalen, en wederom inbrengen, gelyk zulks blykt uyt de 1. Fig van de 3e. Taf. Zoo dat hier door alle twyfelmoedighe komt te verdwynen, zoo ‘er eghter ymand nogh niet moght voldaan zyn, en wilde twyfelen aan de waarheyd, die komen het zien te mynen huyse, of hy kan by Clopton Havers gaan, die een Heer van ervarentheyd is, dewelke sustineert, dat de beenders uyt tafels ( lamellae ) bestaan, en dat zoo zynde, wie zoude dan weygeren toe te stemmen, ‘t geen gezegd is?
UBMO629053072